Möbelfakta

Möbelfakta är ett referens- och märkningssystem för möbler.

Möbelfakta är ett unikt märkningssystem för möbler och inredning, med krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Möbelfakta drivs av Möbelfakta Sverige AB, ett icke-vinstdrivande bolag som ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Trä- och Möbelföretagen, TMF. IVL är majoritetsägare och borgar för Möbelfaktas oberoende som märkningssystem. Möbler som uppfyller Möbelfaktas krav bidrar till en hållbar utveckling och gör att man kan känna sig trygg med sitt val.

Möbelfakta består av erkända och väl etablerade kriterier från standardisering, myndigheter och internationella organisationer. Möbelfakta är ensamt om att samtidigt ställa krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar, vilket borgar för hållbar utveckling – på riktigt. Kraven går hand i hand med de krav som ställs av Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Kommentus Inköpscentral (SKI).

KVALITETSKRAV
Möbelfaktas kvalitetskrav baseras på erkända europeiska och internationella standarder med syfte att säkerställa möblers hållfasthet, funktion och säkerhet samt uppfylla krav på beständighet mot slitage. Möblerna är testade på ackrediterade testinstitut.

MILJÖKRAV
Möbelfakta ställer skarpa miljökrav på ingående komponenter och färdig produkt. Ingående material uppfyller högt ställda krav på kemikalie innnehåll, emission, hållbart skogsbruk och minimal påverkan på både människa och miljö. Kraven på den färdiga möbeln inbegriper märkning och spårbarhet, underhåll och produkt information, reservdelar, återvinning samt förpackningar. Upphandlingsmyndighetens kriterier för möbler ligger till grund för Möbelfaktas miljökrav.

KRAV PÅ SOCIALT ANSVAR
Genom att ställa krav på socialt ansvars tagande bidrar Möbelfakta till bättre arbetsförhållanden och en utveckling som skapar bättre levnads villkor där det som mest behövs. Kraven på socialt ansvars tagande baseras på FN:s uppförandekod The Global Compact. Möbelproducenten har kontroll på sin egen verksamhet samt kartlägger och genomför riskanalyser av sina underleverantörer. Detta för att säkerställa att de sociala kraven är uppfyllda där möbeln och dess komponenter tillverkas.

TREDJEPARTSGRANSKNING
En extern tredjepartsrevisor hanterar och godkänner deklarerade möbler samt utför regelbundet revisioner av märkande företag. Alla deklarationer förnyas vart femte år.